• Účtovníctvo 19.02.2012

  Ak by sme robili inventúru a vedenie účtovníctva od mesiaca septembra, potom je potrebné preukázať stav hmotného majetku ku koncu dátumu súvahy (31. 12.) stavy PIT opravené o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončenia fyzickej inventúry do 31. 12. V prípade januárovej inventúry by sme museli pripočítať úbytky a odčítať prírastky od 1. 1. do okamihu ukončenia fyzickej inventúry. Čítajte tiež: Vysvetľujeme prenesenia daňovej povinnosti u DPH v príkladoch.Pri riadnom vykonanie inventúry v súlade s postupmi uvedenými v § 29 a § 30 je možné zistiť inventarizačné rozdiely, ktoré musia byť vyúčtované do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku a záväzkov, tzn. rozdiely zistené inventúrou k 31. 12.2011 musia byť vyúčtované do roku 2011. Rozoznávame nasledujúce rozdiely:

  Manko je charakterizované ako rozdiel (majetku a záväzkov), kedy jeho skutočný stav je nižší ako stav vykázaný v účtovníctve. Môže byť spôsobené technologickými postupmi alebo zavinením zodpovedného pracovníka, ktorý musí spôsobenú škodu uhradiť podľa platných zákonných predpisov.

  Schodok je rozdiel peňažných hotovostí a cenín, kedy je ich skutočný stav nižší ako stav vykázaný pre podvojné účtovníctvo. Je vždy predpísaný k úhrade zodpovedným pracovníkom v súlade s platnými zákonnými predpismi. Prebytok predstavuje rozdiel, keď skutočný stav (majetku a záväzkov) je vyšší ako stav vykázaný v účtovníctve.

  Hlavná kniha k 31. 12. zahŕňa účty účtovej triedy 0-7, a to ako majetok zahŕňa hmotný a nehmotný majetok, zásoby, peňažné prostriedky a pohľadávky, tak aj záväzky. Pri inventarizácii jednotlivých účtových tried budeme postupovať nasledovne:

  Účtová trieda 0 - dlhodobý hmotný a nehmotný majetok; majetkové účty zaradené do tejto triedy sa inventurují fyzicky. Na základe zoznamu majetku sa fyzicky odsúhlasí jednotlivé položky majetku sa skutočne nájdeným majetkom.

  Účtová trieda 1 - zásoby; majetkové účty patriace do tejto triedy podliehajú fyzickej inventarizácie. Na základe skladových zostáv sa zásoby prepočítajú, zváži, zmeria alebo sa vykoná odborný výpočet, napríklad u veľkoobjemových zásobníkov obilia, piesku, tekutín.

  Účtová trieda 2 - krátkodobý finančný majetok a krátkodobé bankové úvery; u peňažných hotovostí a cenín (poštové známky, stravné lístky, poukážky) sa vykonáva fyzická inventúra skutočne predloženého majetku, u zostatkov účtov v bankách a krátkodobých úverov sa zostatky inventurují dokladovej na základe výpisu zostatku bankových účtov.

  Účtová trieda 3 - zúčtovacie vzťahy; zostatky všetkých účtov uvedených v tejto účtovej triede sa inventurují dokladovať, tj musí sa jej zostatok uvedený v hlavnej knihe doložiť.

  K tomu slúži u účtovej skupiny 31 - Pohľadávky saldokonta odberateľov (zoznam neuhradených vydaných faktúr) au účtovej skupiny 32 - Záväzky saldokonta dodávateľov (zoznam neuhradených prijatých faktúr). Je potrebné vykonávať starostlivo inventarizáciu pohľadávok a tieto pohľadávky nechať odsúhlasiť našimi odberateľmi. Týmto potvrdia svoje záväzky a odberatelia budú mať istotu, že pohľadávky, ktoré sú odsúhlasené, nemôžu podliehať inštitútu premlčania a na základe ich uznanie ich môžu vymáhať aj súdnou cestou. Čítajte aj Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR - časť 1.

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Popey @ 11:26

  Tags: ,

 • Comments are closed.